Sangola Taluka Shetkari Shikshan Prasarak Mandal Sangola

Dr. Ganpatrao Deshmukh Mahavidyalaya Sangola

Placement Director Profile


Placement Director

Placement Director

Prof.Nisar Shaikh

 9766525782/9096828372

 shaikhnisar448@gmail.com